MJat Sparta, NJ D.A.R.E.

MJ Performing at "D.A.R.E Day"
in Sparta, NJ • 5/11/01
(Manny's Birthday!)